Dane Sprzedającego:

Dudek Artur, Dudek Maciej, Damian Witek: Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "TurboExpert S.C" (adres prowadzenia działalności i do korespondencji: Byków, ul. Wrocławska 85, 55-095 Mirków) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8961529266, REGON 021773527, adres poczty elektronicznej: info@turboexpert.pl.

Dane kontaktowe Sprzedającego:

 • Adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Byków, ul. Wrocławska 85, 55-095 Mirków
 • Adres poczty elektronicznej: biuro@turboexpert.pl
 • Numer telefonu kontaktowego +48 717 358 575 lub +48 667 121 663 – od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 17:00 (opłata standardowa – zgodnie z taryfą operatora)

Istotne właściwości Towaru

 Istotne właściwości Towaru określone są w opisie pod każdym towarem. Dodatkowo informacje dotyczące istotnych właściwości Towaru określone są na Towarze, są trwale z nim połączone lub zawarte są w załączonym do przesyłki Towaru dowodzie zakupu.

Cena Towaru

Cena Towaru będącego przedmiotem danej Transakcji podana jest w opisie danej Transakcji zgodnie z jej rodzajem i wyrażona jest w złotych polskich oraz zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT i cła. Cena Towaru nie zawiera jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane osobno w opisie danej Transakcji, chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej.

Zasady zapłaty ceny

 Sprzedający udostępnia Kupującemu do wyboru następujące sposoby płatności, chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej:

 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego.

Informacje dot. rachunku bankowego Sprzedającego:

 • PLN 59 1750 1064 0000 0000 2019 8087
 • EURO 37 1750 1064 0000 0000 2019 8095
 • USD  25 1750 1064 0000 0000 2019 8117
 • IBAN: PL  SWIFT: RCBWPLPW

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego zalecamy podawanie w tytule przelewu jedynie pełnej nazwy Kupującego – ułatwi to nam i przyspieszy księgowanie płatności.

W wypadku Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

Koszt oraz termin i sposób dostawy

Koszt dostawy: koszt dostawy Towaru jest wskazany w opisie danej Transakcji.

Termin dostawy:

Termin dostawy Towaru do Kupującego wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że w opisie danej Transakcji podano krótszy termin.

Dostępne sposoby dostawy, chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej:

 • Odbiór osobisty pod adresem: Byków, ul. Wrocławska 85, 55-095 Mirków, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 17:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) - po uprzednim ustaleniu terminu odbioru.
 • Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska za pobraniem;

 

Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Towaru do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, ze wskazaniem wyjątków

Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Oświadczenie można wysłać na następujący adres Sprzedającego:

 • DAMIAN WITEK "TURBO EXPERT", Byków, ul. Wrocławska 85, 55-095 Mirków

 

Zasady dotyczące odstąpienia:

 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 2. Sprzedający dokona zwrotu na wskazany przez Kupującego numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Kupującego sposób.
 3. Termin dziesięciodniowy, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do wykonania prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) przepisów o umowach zawieranych na odległość, w tym prawa odstąpienia od umowy, nie stosuje się do umów sprzedaży z licytacji.

Termin, w jakim oferta lub informacja o cenie mają charakter wiążący

 Transakcja, jej opis i cena Towaru są wiążące z uwzględnieniem rodzaju danej Transakcji zgodnie z niniejszym regulaminem.

Miejsce i sposób składania reklamacji z tytułu niezgodności Towaru z umową

 Miejsce i sposoby składania reklamacji:

 • Pisemnie na adres: TurboExpert S.C., Byków, ul. Wrocławska 85, 55-095 Mirków
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@turboexpert.pl

 

Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową:

 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Towaru z umową są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 • Sprzedający ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres lub w inny podany przez Kupującego sposób.

 

W przypadku Towarów objętych również gwarancją Sprzedający informuje, iż gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności Towaru z umową.

Informacje dotyczące procedury zawierania umowy sprzedaży

 Regulamin Allegro, z uwzględnieniem charakteru danej Transakcji, określa:

 • czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy;
 • skutki prawne potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;
 • zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy;
 • metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

Sprzedający do każdej przesyłki Towaru dołącza dowód zakupu oraz pisemne potwierdzenie informacji zgodnie z wymogami dotyczącymi umów zawieranych z konsumentem na odległość.

 

Umowa między Sprzedającym i Kupującym zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Śledź nas na Facebooku